ReadyPlanet.com
dot
รับแปลภาษา
dot
bulletรับแปลเอกสารยื่นกงสุล
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับแปลภาษาจีน
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletแปลงาน
bulletแปลงานด่วน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletพิมทรานสเลชั่น
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletบริการแปลเอกสาร.net
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletแปลงาน.net
dot
หลากหลายบริการแปล

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


แปลเอกสารรับรองกงสุล

รับแปลเอกสารรับรองกงสุล แปลเอกสารยื่นรับรองกงสุล แปลเอกสารราชการยื่นกงสุล

PIM Translation Co., Ltd.

รับแปลเอกสารยื่นรับรองกงสุล แปลเอกสารยื่นกงสุล  

Tel./Fax. 02-174-1022
Mobile: 081-4580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email:pimtranslation@yahoo.com  
         pimtranslation@hotmail.com

        
info@pimtranslation.com

คลิก ตรวจสอบอัตราค่าบริการรับแปลงาน

 


รับแปลเอกสารยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

บริการแปลเอกสารยื่นรับรองกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ท่านไม่ต้องเดินทางไปกรมการกงสุล นั่งรอให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เรามีบริการให้ท่านโดยมีขั้นตอนดังนี้  

กรณีบุคคลธรรมดา   

  1. ผู้จ้างลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาทะเบียนบ้านกรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  3. จัดส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่ต้องการนำไปรับรอง
  4. กำหนดการยื่นรับรองเอกสารแบบปกติ ใช้เวลา 4 วัน
     

กรณีนิติบุคคล   

1. กรรมการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจจำนวน 1 ท่าน พร้อมประทับตราบริษัท 
2. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ 1 ท่าน พร้อมประทับตราบริษัท
3. จัดส่งตัวจริงเอกสารให้กับทางเราเพื่อนำเอกสารไปประกอบการยื่นรับรองกรมการกงสุล

 

 

 รับแปลเอกสารรับรองกงสุล

บริการรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ยื่นรับรองแบบด่วนรับเอกสารภายใน 1 วันทำการ ยื่นรับรองเอกสารปกติ รับเอกสารภายใน 3 วันทำการ (กรณีเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเองหลังจากยื่นรับรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว) บริการจัดส่งเอกสารทาง EMS ภายในประเทศฟรี การแปลเอกสารราชการพร้อมนำเอกสารไปรับรองการแปล ณ กรมการกงสุล ค่าธรรมเนียมตามประกาศกรมการกงสุลคือฉบับละ 200 บาท แต่เนื่องจากการนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศจะต้องมีเอกสารฉบับภาษาไทยที่ทำการถ่ายสำเนาจากต้นฉบับแนบกับเอกสารคำแปลรวมเป็น 1 ชุด จึงจะสามารถนำไปใช้ทางธุรกรรมต่างๆ ได้ ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของกรมการกงสุลจึงเป็นชุดละ 400 บาท ซึ่งกรมการกงสุลจะเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่านตามอัตราค่าธรรมเนียมของเอกสารที่ท่านจ้างแปลเอกสารกับเรา เช่น ท่านต้องการให้แปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุลได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ รวมเอกสารดังกล่าวคือ 3 ชุด ค่าธรรมเนียมชุดละ 400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท เป็นต้น 

สำหรับอัตราค่าบริการแปลเอกสารราชการได้ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์แล้วท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการแปลเอกสารได้โดยคลิกที่ "อัตราค่าบริการแปลเอกสาร"

 

 

 

รับแปลเอกสารรับรองกงสุล บริการรับรองเอกสาร โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
081-4580240  02-1741022  Line ID: 0814580240

E-mail : pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com
ที่ตั้ง: ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
หน้า 1/1
1
[Go to top]